ലിവർ അറ്റാക്ക്; അറിയേണ്ടതെല്ലാം

Liver Attack

പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക്, കരൾ സംബന്ധമായ യാതൊരു അസുഖങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മഞ്ഞപിത്തം വരുന്നു. കണ്ണും മൂത്രവും മഞ്ഞ നിറമാകുന്നു, ശർദ്ദി, ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ക്ഷീണം എന്നിവയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ

Read more at:

Previous
Binge drinking can lead to severe alcoholic hepatitis
Next
Acute liver failure: All you need to know
Copyright © 2019 – All rights reserved – Comprehensive Liver Care Trust – C.L.C

WEBSITE DESIGN & DEVELOPMENT BY GREHASOFT