ലോക കരള്‍ ദിനത്തില്‍, കരള്‍ പിളരാത്ത കാലത്തെക്കുറിച്ച്…

World Liver Day

കരളിനെ കാർന്നുതിന്നുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾ എന്ന സർവ്വസാധാരണമായ പ്രയോഗത്തിനപ്പുറം നമുക്കെന്തറിയാം കരളിനെക്കുറിച്ച്? ലോക കരൾ ദിനത്തിൽ, വിവിധ തലങ്ങളിലൂടെ കരളിനെ തൊട്ടറിയാൻ സഹായിക്കുകയാണ് ഗാസ്ട്രോഎന്ററോളജിസ്റ്റ്സ്റ്റും ട്രാൻസ്‌പ്ലാന്റ് ഹെപ്റ്റളോജിസ്റ്റുമായ ലേഖകന്‍

Read more…

Previous
Liver Diseases Article in Tamil
Next
World Hepatitis Day: ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്: ലക്ഷണം, പ്രതിരോധം, ചികിത്സ. അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
Copyright © 2019 – All rights reserved – Comprehensive Liver Care Trust – C.L.C

WEBSITE DESIGN & DEVELOPMENT BY GREHASOFT