‘കരൾ’ പേടി വേണ്ട; കൃത്യ സമയത്ത് പരിശോധിക്കാം, ചികിത്സിക്കാം

Liver Health and Treatment

മുൻപൊക്കെ സാധാരണക്കാർക്ക് അത്ര സുപരിചിതമല്ലാതിരുന്ന രണ്ട് പേരുകൾ ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായി കേട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. എസ്ജിഒടി, എസ്ജിപിടി. കരളിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മനസിലാക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്ന ലിവർഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റുകളിൽ രണ്ടെണ്ണമാണിവ

Read more at:

Previous
Does the virus affect the liver?
Next
karal Thadichu Keralam – Mathrubhoomi Arogyamasika
Copyright © 2019 – All rights reserved – Comprehensive Liver Care Trust – C.L.C

WEBSITE DESIGN & DEVELOPMENT BY GREHASOFT